Privacyverklaring praktijk Stefanie Maddens

 

De praktijk hecht veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

De praktijk houdt zich in elk geval aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kan u contact nemen met de praktijk: 
Stefanie Maddens

Zonnestraat 17

8870 Izegem

0472 65 88 92

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de praktijk (binnen de uitvoering van een overeenkomst). 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die bijgehouden worden in kader van begeleidingen:

 • Voor- en achternaam, roepnaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Afstamming (indien relevant)

 • Telefoonnummer/mobiel nummer

 • E-mailadres

 • Rijksregisternummer of nationaal nummer (indien nodig)

 • Statuut bij mutualiteit (code op klever)

 • Overige persoonsgegevens en relevante documenten die je actief verstrekt tijdens gesprekken

 • Indien de aangemelde persoon minderjarig is worden ook de gegevens van de ouders opgenomen in het dossier (​Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.)

 

Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de dienstverlening en om oa te bellen voor een afspraak of voor administratieve zaken indien nodig.  De psychotherapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden voordoen, maar hij bespreekt dit vooraf met de cliënt

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het soms aangewezen zijn om andere betrokken hulpverleners (vb. artsen, andere therapeuten,…) te contacteren om gegevens uit te wisselen of op te vragen.  Daartoe wordt hierbij een extra document gevoegd om toestemming tot uitwisseling te geven.

 • Als de psychotherapeut via schriftelijke stukken aan derden informatie verschaft over de cliënt, bespreekt hij dat eerst met de cliënt. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier.

Bewaartermijn

 • De psychotherapeut houdt een dossier bij in geval van samenwerking met andere beroepsgenoten en instanties. Dit dossier omvat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie (intakeverslag, behandelplan, correspondentie, afspraken, data, adres en telefoonnummers). Het dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt dan vernietigd. Dossiers worden met de nodige zorg vernietigd en correct weggegooid. 

 • Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt om oa te bellen voor een afspraak of voor administratieve zaken indien nodig De psychotherapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden voordoen, maar hij bespreekt dit vooraf met de cliënt

 • In het kader van blijvende kwaliteitsbewaking, permanente vorming en bijkomende specialisatie worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de psychotherapeut, dit om de therapeutische hulpverlening steeds verder te optimaliseren.   In het kader hiervan dienen supervisies gevolgd te worden en is het soms nodig om beeld- en of audio opnames van sessies mee te nemen om mijn proces als therapeut van nader bij te kunnen bekijken.  Je kan hieronder aangeven of jullie hiervoor toestemming geven om een therapiesessie via audio/video op te nemen en deze te laten horen/zien tijdens supervisies/intervisies.  Nadien worden deze vernietigd of versleuteld in het elektronisch dossier bewaard. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

De cliënt heeft steeds het recht om het dossier in te zien, gegevens te corrigeren of te verwijderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut horen niet bij het dossier. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stefaniemaddens.be. Gelieve een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen Privacyverklaring

Indien  de praktijk een wijziging aanbrengt in de privacyverklaring dan zal deze aangekondigd worden op de website en ook schrijfteljikj bezorgd worden aan de clienten. 

​© 2018 door Stefanie Maddens.

 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Google Classic